Menjadi Cendekiawan Muslim Dunia, Inilah Segudang Karya Tulis Syaikh Yusuf Qardhawi

No comments
Menjadi Cendekiawan Muslim Dunia, Inilah Segudang Karya Tulis Syaikh Yusuf Qardhawi

Oleh: Faruq Sinambela


Fatwapedia.com – Seorang ulama dunia kharismatik syaikhunal faqīh ushūliy yusuf alqordhowiy rohimahullah dipanggil oleh Allah, seorang ulama yang memiliki ilmu sangat luas, karena keluasan ilmunya sampai-sampai syaikh muhammad hasan walid dadaw menyatakan bahwa beliau hampir mencapai derajat seorang mujtahid, dalam kesempatan lain beliau menyampaikan kalau beliau (syaikhuna yusuf alqordhowiy) sudah sampai derajat seorang mujtahid dizaman ini, beliau yang pernah menjabat sebagai ketua ulama sedunia adalah salah satu pemikir islam yang selalu melahirkan ide-ide briliant.

Beliau memiliki tulisan dan karangan yang sangat banyak sekali dalam bidang yang bermacam-macam, diantaranya ;

Dalam Bidan Fiqh Dan Ushulnya 

1. Al-Halal wa al-Haram fil Islam (Halal dan Haram dalam Islam)
2. Fatawa Mu’ashirah (Fatwa-Fatwa Semasa) (3 juz)
3. Taysir al-Fiqh: Fiqh Shiyam (Hukum tentang Puasa)
4. Fiqh at-Tharah (Hukum tentang Kebersihan)
5. Fiqh al-Ghina’ wa al-Musiqa (Hukum tentang Nyanyian & Musik)
6. Fiqh al-Aqaliyyat al-Muslimah (Fiqh minoritas Muslim)
7. Al-Ijtihad fi Syari’ah al-Islamiyah (Ijtihad dalam Syariat Islam)
8. Madhkal Li Dirasat al-Syariah al-Islamiyyah (Pengenalan Pengajian Syariat Islam)
9. Min Fiqh-Daulah al-Islam (Fikih Kenegaraan)
10. Fatawa bayn al-Indibat wa at-Tasayyub (Fatwa-fatwa antara Kejituan dan Pencerobohan)
11. Fiqh al-Islami bayn al-Asalah wa al-Tajdid (Fikih Islam antara Ketulenan dan Pembaharuan)
12. Ijtihad al-Mu’asir bayn al-Indibat wa al-Infirat (Ijtihad Semasa antara Kejituan dan Kecualian)
13. Fiqh jihad 2 jilid

Dalam Bidang Ekonomi Islam

1. Fiqh al-Zakat (Hukum tentang Zakat) (2 juz)
2. Mushkilat al-Faqr wa kayfa Alajaha al-Islam (Masalah Kefakiran dan bagaimana Islam mengatasinya)
3. Bay’u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira (Sistem Jual Beli al-Murabah)
4. Dur al-Zakat fi alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah (Peranan Zakat dalam Mengatasi Masalah Ekonomi)
5. Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami (Peranan Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam)
Fawa’id al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram

Dalam Bidang Alquran Dan Sunnah 

1. Al-Aql wa al-Ilm fi al-Quran (Akal dan Ilmu dalam al-Quran)
2. Kayfa Nata’amal ma’al Quran (Bagaimana berinteraksi dengan al-Quran)
3. Al-Sabru fi al-Quran (Sabar dalam al-Quran)
4. Tafsir Surah al-Ra’d (Tafsir Surat ar-Ra’du)
5. Kayfa Nata’amal ma’al as-Sunnah al-Nabawiyyah (Bagaimana berinteraksi dengan Sunnah Nabi)
6. Madkhal li Dirasat as-Sunnah (Pengantar Mempelajari Sunnah)
7. Al-Muntaqa min at-Taghib wa at-Tarhib (Hadits-hadits Terpilih mengenai Berita Gembira dan Peringatan)
8. Al-Sunnah Masdaran li al-Ma’rifah wa al-Hadarah (Sunnah sebagai Sumber Pengetahuan dan Tamadun)

Dalam Bidang Islam Dan Akhlak

1. Wujud Allah (Adanya Allah)
2. Haqiqat al-Tawhid (Hakikat Tauhid)
3. Iman bi Qadr (Keimanan kepada Qadar)
4. Mawqif al-Islam min al-Ilham wa al-Kasyfh wa al-Ru’a wa Min al-Kananah wa al-Tarna’im wa al-Ruqa ( Posisi Islam mengenai Ilham,Kasyaf, Mimpi,Ramalan, Pencegah kemalangan, dan Jampi)
5. Al-Hayat al-Rabbaniah wa al-‘Ilm (Kehidupan Rabbani dan Ilmu)
6. At-Tawakkal (Bertawakal kepada Allah)
7. At-Tawbah ila Allah (Taubat kepada Allah)
8. Al-Niyat wa al-Ikhlas (Niat dan Keikhlasan)

Dalam Bidang Pendidikan Dan Tarbiyah

1.Al-Rasul wa al-Ilmi (Rasul dan Ilmu)
Al-Waqt fi Hayat al-Muslim (Waktu dalam kehidupan seorang Muslim)
2. Thaqafat al-Da’iyyah (Wawasan seorang Juru Dakwah)
3. Al-Tarbiah al-Islamiah wa Madrasah Hassan al-Banna (Pendidikan Islam dan Ajaran Hassan al-Banna)
4. Al-Ikhwan al-Muslimun sab’in Amman fi al-Da’wah wa al-Tarbiyyah (Ikhwan al-Muslimun selama 70 tahun dalam dakwah dan Pendidikan)

Beliau Juga Punya Tulisan Lainnya Yang Sangat Memberi Manfaat Kepada Kita 

1. Al-Thaqafah al-Islamiyyah bayn al-Asalah wa al-Mu’asarah (Pengetahuan Islam antara Ketulenan dan Pembaharuan)
2. Syumul al-Islam (Kesempurnaan Islam)
Nahw Fiqh Muyassar Mu’asirah
3. Al-Iman wa al-Hayat (Iman dan Kehidupan)
4. Al-Ibadat fi al-Islam (Ibadah dalam Islam)
5. Al-Khasas’is al-Ammah li al-Islam (Keistimewaan Agama Islam)
6. Madkhal li Ma’rifah al-Islam (Pengantar Mengenali Agama Islam)
7. Al-Nass wa al-Haq (Manusia dan Kebenaran)
Al-Din fi ‘Asr al-‘Ilm (Agama dalam dunia Ilmu Pengetahuan)
8. Fatawa al-Mar’ah al-Muslimah (Fatwa-fatwa tentang wanita Muslimah)
9. Fiqh al-Awlawiyyat (Fikih Memahami Keutamaan-keutamaan)
10. Al-Islam wa al-Fann (Islam dan Kesenian)
11. Kayfa Nata’amal ma’a al-Turath (Bagaimana Berinteraksi dengan Buku-buku Klasik)
12. Ri’ayah al-bai’ah fi Syari’at al-Islam (Memelihara Alam Sekitar menurut Syariat Islam)
13. Khatab al-Shaykh al-Qaradawi (Khutbah Syeikh al-Qaradawi) (5 jilid), dll
Semua buku-buku diatas rata-rata pdfnya bisa kita download dari internet.

Dan pelita itu kini telah tiada, Beliau meninggal dunia pada Senin (26/09/2022), sebagaimana pernyataan yang dirilis di akun media sosial resminya. Syeikh Al-Qaradhawi, adalah cendekiawan Muslim Dunia asal Mesir. Cerdas dan kharismatik. Beliau lahir pada 9 September 1926 ini adalah seorang mujtahid di era modern ini.

رحمه الله شيخنا وفقيهنا يوسف القرضاوي،غفر الله له وأسكنه فسيح جنته

Bagikan:

Tags

Leave a Comment